Covid-19

Featured Health Blogs

What is Alcohol Poisoning?

Introduction Alcohol Poisoning is a potentially fatal condition that arises as a consequence of drinking an excessive amount of...

TrueNat என்பது என்ன? அது எப்படி வேலை செய்கிறது?

TrueNat என்பது ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காசநோயைக் (TB) கண்டறிவதற்காகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிறிய சாதனமாகும். இது சிப் தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் பேட்டரி மூலம் இயங்குகின்ற சாதனம். இந்த சாதனத்தைக்...

Why is Exercise Beneficial for a Healthy Living?

Exercise is any physical activity that enhances fitness, wellness, and overall health. It boosts your mood, keeps you fit and mentally healthy.

அபாயம் அதிகரிக்கிறது, நாம் பாதுகாப்பை அதிகரிப்போம்

கோவிட் பெருந்தொற்றுக்கு இடையில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த நிவர் புயலின் தாக்கத்தை முன்னிட்டு, அப்போலோ மருத்துவமனை உங்களை மிகவும் கவனமுடன் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறது. இந்த சீதோஷ்ண நிலையில் நோய் தொற்று பல...

Cyclone ‘Nivar’ – Dos and Don’ts to Stay Safe Before, During and After the Cyclone

As cyclone named ‘Nivar’ is moving at a considerable speed and is heading for Tamil Nadu coast, and the regional meteorological center...

Do’s and Don’ts to Stay Safe Before, During and After Cyclone ‘Nivar’

As cyclone named ‘Nivar’ is moving at a considerable speed and is heading for Tamil Nadu coast, and the regional meteorological center...

Complete Cardiology Blogs

All You Should Know About Cardiac Arrest

What is cardiac arrest? Our heart is one of the toughest organs of our body. Its main function is...

Triglycerides: Normal Values and Treatment for Increased Levels

What are triglycerides? They are a type of fat or lipid found in our blood and the most common...

What are the Conditions in Which a Stress Test is Performed?

A stress test is performed to diagnose and evaluate heart problems. It shows the performance of the heart during strain, and can...

Women's Health

Quick Appointment

Stay Connected

2,340,461FansLike
33,500FollowersFollow
171,000FollowersFollow
120,000SubscribersSubscribe

Men's Health

What are the Treatment Options for Penis Enlargement?

Marketers frequently advertise, and even claim that you can increase your penis size with the aid of pills, lotions, vacuum devices, and...

4 Common Diabetes-Related Fears People Have and How to Overcome Them

Diabetes is a metabolic disorder, and over the past few decades, its prevalence has reached epidemic proportions. It impacts the physical, mental,...

Is It Possible to Have Sexual Intercourse if You Have Peyronie’s Disease?

Peyronie’s disease is a disorder caused due to scar tissue, known as a plaque that results in a curved or a bent penis. This...

What Are The Symptoms Of Hay Fever?

Hay Fever is known as allergic rhinitis. It is caused due to inhaling airborne outdoor or indoor allergens like dust mites, grass, tree, pollen,...

Today On Apollo

‘COVID Toe’ – is it a manifestation of COVID-19?

The novel coronavirus emerged last year in the city of Wuhan, China, and scientists all over the world are still struggling round the clock...

1 million shots daily: This private hospital is ready with Covid-19 vaccination plan

India’s largest hospital chain says it’s ready to administer one million coronavirus vaccine doses a day, but the government has not made...

10 Cancer Signs Women Should Not Ignore

“Do I have cancer?” Or rather “Am I susceptible to cancer?” is the question that haunts most of us in our lives. Well, it’s...

Emergency Care

Understanding Pheochromocytoma – A Tumor that can Trigger High BP

The human body is composed of various endocrine glands. The function of these glands is to secrete hormones to maintain a regulatory...

What is a Panic Attack? How to Control Panic Attack?

A panic attack causes sudden fear, overwhelming feelings, and strong reactions to normal, ordinary, and non-threatening situations. In a panic attack situation,...

Hypoglycemia: Why It’s So Much Worse Than Its Counterpart

Hypoglycemia is a specific condition when the amount of glucose in your body becomes less than normal. It can affect a number...

What is CPR, and how to learn more about this life-saving skill?

CPR stands for Cardio-pulmonary resuscitation. It is an emergency treatment to temporarily circulate oxygenated blood to the brain of an individual whose...

Fractures: Types, First-aid, Treatment

A fall too hard, and you might just end up with a fracture. Here’s a low-down on those painful fractures. Bones are rigid, but they...
What is Osteoarthritis (OA)? Osteoarthritis (OA) is a chronic degenerative condition of the joints that predominantly affects the knee...

Neuro Care

Are brain aneurysms dangerous? What problems do they cause?

When most of us think about the word aneurysm, we think about chaotic scenes from movies where someone is being rushed into...

What is thrombosis? What are the first signs of thrombosis?

Most of us hurt ourselves in some or the other way and bleed. After a certain period, the blood from the site...

Everything You Need To Know About Cervical Spondylitis

Cervical spondylitis and lumbar spondylosis are the two very common forms of spondylitis. Cervical spondylitis occurs when the cartilage, bones, ligaments, and...

A First Aid Guide to a Concussion: Always Be Prepared

A concussion is a head injury that affects the functioning of the brain. Concussions are mostly temporary, but their after-effects can last...

Derma Care

How does One Get Varicose Veins?

What are varicose veins? Varicose veins happen when your veins become enlarged, dilated, and engorged with blood. Typically, varicose...

How severe can allergy reactions become?

The human body may be allergic to a variety of substances. The list of common allergic substances is large and can include...

What Are Blocked Hair Follicles?

Blocked hair follicles, also known as hidradenitis suppurativa or acne inversa, refers to a chronic inflammatory skin condition. The follicles, i.e., the...

Dry Skin in the Winter: What Are the Causes?

Overview of Dry Skin Your skin tends to get dry sometimes. This happens more during the winter season, and...

Latest Blogs

Apollo Hospitals dominates the Best Hospitals Ranking in India Once again

We are pleased to announce that Apollo Hospitals has once again dominated the annual healthcare rankings published by leading dailies, “The Times...

Could we prevent corona virus by inhaling steam of hot water with a bit Juice of clove?

There is no evidence that steam inhalation with various infused ingredients, will kill the coronavirus. While it may help ease symptoms like congestion, steam...

What is TrueNat? How Does It Work?

TrueNat is a small chip-based, portable, battery-operated device that was originally developed to detect Tuberculosis (TB) a few years ago. TrueNat, developed...

LATEST ARTICLES

‘COVID Toe’ – is it a manifestation of COVID-19?

The novel coronavirus emerged last year in the city of Wuhan, China, and scientists all over the world are still struggling round the clock...

1 million shots daily: This private hospital is ready with Covid-19 vaccination plan

India’s largest hospital chain says it’s ready to administer one million coronavirus vaccine doses a day, but the government has not made...

10 Cancer Signs Women Should Not Ignore

“Do I have cancer?” Or rather “Am I susceptible to cancer?” is the question that haunts most of us in our lives. Well, it’s...

10 Danger Signs That Your Body Needs More Water

Constituting more than 60% of the body, water is essential for our lives and is vital in various functions such as balancing body liquids,...

10 Remedies for Restless Legs Syndrome

Restless Legs Syndrome (RLS), also known as Willis-Ekbom disease, is a nervous disorder which leads to an strong urge to move your...

10 things you din’t know about Bone Marrow transplant procedure

What is Bone Marrow Transplant? Having a transplant can be very demanding, physically and emotionally. It may help if patients can talk about their fears...

10 ways you can give back on world environment day

Today is World Environment Day. While nature gives us its all, we too need to nurture and cherish our planet. Check out the...

12 Small Changes You Can Make To Improve Heart Health

You might not give it a thought throughout the day, but your heart is working around the clock for you. Your heart is the...

13 Cancer Symptoms To Know At An Early Stage

Cancer denotes the growth of typical cells that multiply overpoweringly and have the ability to penetrate and destroy normal body tissues. Cancer often has...

360 degree view of Safe Patient Handling

Safe Patient Handling A safer approach to patient handling whereby the manual lifting of patients is eliminated, wherever possible. The leading cause of injury to nursing...

Most Popular

Common Cause of Sudden Cardiac Dysfunction

Sudden Cardiac Dysfunction/Arrest is probably one of the largest causes of natural death in the world. This kind of heart failure is known to...

Signs of Liver Problems in Children

The liver is the most important organ in our body that is responsible for helping our body digest food and dispose off toxic substances....

How hepatitis B and hepatitis C Effects Your Quality Of Living?

Infection by hepatitis B and hepatitis C and presence of fatty liver especially with diabetes predisposes to the development of irreversible liver damage (cirrhosis)...

What are the 5 Types of Sleep Disorders?

Sleep is a must for maintaining good health. Several disorders and disturbances may affect the duration and depth of your sleep. Sleep disorders are...