Covid-19

Long-term Health Effects of COVID-19

COVID-19 symptoms can sometimes persist for months. The virus can not only damage the lungs, but can also damage the heart and...

Featured Health Blogs

அபாயம் அதிகரிக்கிறது, நாம் பாதுகாப்பை அதிகரிப்போம்

கோவிட் பெருந்தொற்றுக்கு இடையில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த நிவர் புயலின் தாக்கத்தை முன்னிட்டு, அப்போலோ மருத்துவமனை உங்களை மிகவும் கவனமுடன் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறது. இந்த சீதோஷ்ண நிலையில் நோய் தொற்று பல...

Cyclone ‘Nivar’ – Dos and Don’ts to Stay Safe Before, During and After the Cyclone

As cyclone named ‘Nivar’ is moving at a considerable speed and is heading for Tamil Nadu coast, and the regional meteorological center...

Do’s and Don’ts to Stay Safe Before, During and After Cyclone ‘Nivar’

As cyclone named ‘Nivar’ is moving at a considerable speed and is heading for Tamil Nadu coast, and the regional meteorological center...

Veganism and Diabetes – Is Vegan Diet Beneficial?

According to Vegan Life Magazine, veganism is one of the fastest-growing lifestyle choices in the world. But, is following a vegan diet...

Is Gestational Diabetes A Threat To The Fetus?

Gestational diabetes is a condition that affects the pregnant women. It is diabetes that is diagnosed for the first time during gestation or pregnancy....

Understanding Ectopic Pregnancy

When the fertilized egg attaches itself outside the uterus, it is called an ectopic pregnancy. The uterus of a woman, also called...

Complete Cardiology Blogs

Everything you need to know about Patent Ductus Arteriosus

Patent Ductus Arteriosus or PDA is a heart condition. PDA is a persistent opening between two major blood vessels leading from your...

Why should you care about triglycerides?

The heart is one of the most vital organs in the human body. If you wish to have a healthy heart, then...

Deep Dive Into ECGs and How They Help Medical Professionals

Electrocardiogram (ECG or EKG) is used by doctors to check a person’s heart rate and rhythm. This test helps doctors detect a...

Women's Health

Emergency Care

Understanding Pheochromocytoma – A Tumor that can Trigger High BP

The human body is composed of various endocrine glands. The function of these glands is to secrete hormones to maintain a regulatory...

What is a Panic Attack? How to Control Panic Attack?

A panic attack causes sudden fear, overwhelming feelings, and strong reactions to normal, ordinary, and non-threatening situations. In a panic attack situation,...

Hypoglycemia: Why It’s So Much Worse Than Its Counterpart

Hypoglycemia is a specific condition when the amount of glucose in your body becomes less than normal. It can affect a number...

What is CPR, and how to learn more about this life-saving skill?

CPR stands for Cardio-pulmonary resuscitation. It is an emergency treatment to temporarily circulate oxygenated blood to the brain of an individual whose...

Fractures: Types, First-aid, Treatment

A fall too hard, and you might just end up with a fracture. Here’s a low-down on those painful fractures. Bones are rigid, but they...

Quick Appointment

Stay Connected

2,340,461FansLike
393,000FollowersFollow
171,000FollowersFollow
127,000SubscribersSubscribe

Apollo Pro Health

Men's Health

4 Common Diabetes-Related Fears People Have and How to Overcome Them

Diabetes is a metabolic disorder, and over the past few decades, its prevalence has reached epidemic proportions. It impacts the physical, mental,...

Is It Possible to Have Sexual Intercourse if You Have Peyronie’s Disease?

Peyronie’s disease is a disorder caused due to scar tissue, known as a plaque that results in a curved or a bent penis. This...

What Are The Symptoms Of Hay Fever?

Hay Fever is known as allergic rhinitis. It is caused due to inhaling airborne outdoor or indoor allergens like dust mites, grass, tree, pollen,...

Measures to be taken in Order to Avoid UTIs

An infection in any part of the urinary tract, including the kidneys, urinary bladder, ureters, or the urethra is called a urinary tract infection...

Today On Apollo

Long-term Health Effects of COVID-19

COVID-19 symptoms can sometimes persist for months. The virus can not only damage the lungs, but can also damage the heart and...

How is Guillain Barre Syndrome Detected?

Guillain Barre Syndrome, commonly called GBS, is an autoimmune condition that can worsen rapidly. The first symptoms usually...

அபாயம் அதிகரிக்கிறது, நாம் பாதுகாப்பை அதிகரிப்போம்

கோவிட் பெருந்தொற்றுக்கு இடையில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த நிவர் புயலின் தாக்கத்தை முன்னிட்டு, அப்போலோ மருத்துவமனை உங்களை மிகவும் கவனமுடன் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறது. இந்த சீதோஷ்ண நிலையில் நோய் தொற்று பல...

Neuro Care

A First Aid Guide to a Concussion: Always Be Prepared

A concussion is a head injury that affects the functioning of the brain. Concussions are mostly temporary, but their after-effects can last...

Myths and Facts about Stroke

Stroke is a medical condition wherein there is a sudden cut-off of oxygen to your brain due to narrowed arteries, leading to...

Your Risk Factors for a Stroke

Introduction A stroke is a medical emergency that arises with reduced or interrupted blood supply to a part...

What is Spinal Stenosis?

Spinal stenosis is a health condition in which the spaces within your vertebral column (backbone or spine) start narrowing. This ailment can...

Derma Care

Should You Remove Warts at Home Or Let Them Fall Off On Their Own?

You might have experienced a skin growth on your fingers, hands, beneath the feet, or on other parts of your body. These...

How long does it take to Show signs of Measles after being Exposed?

Contracting a viral infection is a cause for concern. Unfortunately, viral exposures do not result in immediate signs and symptoms. Measles is...

All You Should Know About Tdap Vaccine

What are the Tdap and DTP vaccines? Tdap stands for tetanus (T), diphtheria toxoids, (D) and acellular Pertussis (aP). The Tdap vaccine also called the...

UV Treatment for Vitiligo and Why it Works

Vitiligo is a skin disease resulting in white patches all over the body. This skin condition can also affect hair and even...

Latest Blogs

Apollo Hospitals dominates the Best Hospitals Ranking in India Once again

We are pleased to announce that Apollo Hospitals has once again dominated the annual healthcare rankings published by leading dailies, “The Times...

Could we prevent corona virus by inhaling steam of hot water with a bit Juice of clove?

There is no evidence that steam inhalation with various infused ingredients, will kill the coronavirus. While it may help ease symptoms like congestion, steam...

Adult Vaccination – Why it Matters

Your immune system is an efficient system that helps protect you against pathogens that causes infection. However, certain pathogens...

LATEST ARTICLES

‘COVID Toe’ – is it a manifestation of COVID-19?

The novel coronavirus emerged last year in the city of Wuhan, China, and scientists all over the world are still struggling round the clock...

10 Cancer Signs Women Should Not Ignore

“Do I have cancer?” Or rather “Am I susceptible to cancer?” is the question that haunts most of us in our lives. Well, it’s...

10 Danger Signs That Your Body Needs More Water

Constituting more than 60% of the body, water is essential for our lives and is vital in various functions such as balancing body liquids,...

10 Remedies for Restless Legs Syndrome

Restless Legs Syndrome (RLS), also known as Willis-Ekbom disease, is a nervous disorder which leads to an strong urge to move your...

10 things you din’t know about Bone Marrow transplant procedure

What is Bone Marrow Transplant? Having a transplant can be very demanding, physically and emotionally. It may help if patients can talk about their fears...

10 ways you can give back on world environment day

Today is World Environment Day. While nature gives us its all, we too need to nurture and cherish our planet. Check out the...

12 Small Changes You Can Make To Improve Heart Health

You might not give it a thought throughout the day, but your heart is working around the clock for you. Your heart is the...

13 Cancer Symptoms To Know At An Early Stage

Cancer denotes the growth of typical cells that multiply overpoweringly and have the ability to penetrate and destroy normal body tissues. Cancer often has...

360 degree view of Safe Patient Handling

Safe Patient Handling A safer approach to patient handling whereby the manual lifting of patients is eliminated, wherever possible. The leading cause of injury to nursing...

4 Common Diabetes-Related Fears People Have and How to Overcome Them

Diabetes is a metabolic disorder, and over the past few decades, its prevalence has reached epidemic proportions. It impacts the physical, mental,...

Most Popular

How Obesity in India Is the Rising Cause of Heart Diseases

Obesity can be defined as the abnormal accumulation of large amounts of fat in the body which can be harmful to a person’s health....

Accepting Haemophilia Helps Fight Disease

Preventive measures like vaccination for Hepatitis A and B, avoiding tablets like aspirin and ibuprofen, blood thinners like heparin and warfarin and good dental...

Can smoking marijuana can make the lungs more susceptible to COVID19 ?

Yes, it can. There are studies that show that marijuana can cause cellular toxicity and changes in cellular metabolism and cellular behaviour,...

Maintaining a Healthy Heart and Symptoms of Heart Disease

Our livеѕ move tо the rhуthm оf оur hеаrtѕ. Frоm the muѕiсаl sounds rеѕоnаting frоm саfеѕ, tо thе rhуthmiс chimes оf a buѕtling соffее...